Podmienky využívania služieb portálu bazario.sk

Podmienky využívania služieb portálu bazario.sk

Bazario.sk je webový portál prevádzkovaný fyzickou osobou Anna Gryllus, IČO 45661677, ďalej len prevádzkovateľ.

Portál je určený na bezplatné uverejňovanie a vyhľadávanie ponuky tovaru, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. Užívatelia môžu uverejňovať inzeráty dvoma spôsobmi:

 1. ako neregistrovaný užívateľ, len za pomoci zadaného e-mailu,
 2. ako registrovaný užívateľ, ktorý má v sekcii “Moje konto” uložené osobné údaje.


Užívateľ sa môže na Bazario.sk registrovať za pomoci Facebooku alebo vypísaním registračného formuláru priamo na portáli Bazario.sk.

Užívatelia nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Napríklad záložňa nesmie inzerovať svoju činnosť (predaj a výkup tovaru), ale iba predaj konkrétneho tovaru. Je zakázané pridávať duplicitné inzeráty. Bazario.sk nie je katalóg tovaru alebo firiem. Na prezentáciu firmy sú určené bannerové reklamné plochy.

Na inzertnom portáli Bazario.sk je zakázané inzerovať / využívať:

(Tento zákaz platí aj pre topované inzeráty.)

 • web stránky a logá firiem;
 • nadmerné množstvo špeciálnych znakov (napr. @*#$%^&!?) do nadpisu a textu inzerátu, zvýraznenie obrázkov grafikou alebo orámovaním;
 • produkty a diéty na chudnutie;
 • multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry;
 • emailing, bezprácne zárobky a práce s poplatkom vopred;
 • audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou
 • kopírovanie diskiet, CD, DVD a iných nosičov;
 • napodobeniny a plagiáty;
 • činnosť firiem;
 • výkup;
 • opakovanú inzerciu rovnakého tovaru;
 • neobmedzené množstvo tovaru;
 • pohonné hmoty;
 • chip tuning, powerboxy, diagnostické sady, a pod.;
 • doklady a technické preukazy;
 • faktúry a bločky;
 • inzeráty s erotickou tématikou, livechat, práca spoločníčky, tanečnice a hostesky, eskortné služby;
 • e-knihy;
 • pôžičky, úvery, hypotéky, exekúcie, oddĺženie a vymáhanie pohľadávok;
 • lieky a potravinové doplnky;
 • cigarety, e-cigarety, alkohol a drogy;
 • virtuálne meny (napr. bitcoiny, litecoiny a pod.);
 • podobné služby ako Bazario.sk,
 • inzeráty v inom ako Slovenskom jazyku vrátane nespisovnej Slovenčiny


Na portáli Bazario.sk je zakázané zverejňovať všeobecné inzeráty typu Zarobte veľa peňazí, viac informácií e-mailom. Pokiaľ bude pridaný “zakázaný” inzerát, tento bude vymazaný bez povinnosti náhrady zaplatenej čiastky za topovanie inzerátov užívateľovi. Pokiaľ vložíte duplicitné inzeráty, na portáli Bazario.sk bude zachovaný len posledný pridaný inzerát, ostatné inzeráty budú vymazané bez povinnosti náhrady zaplatenej čiastky za topovanie inzerátov užívateľovi.

Služby Bazario.sk sú užívateľom poskytované zadarmo. Výnimku tvorí topovanie inzerátu pomocou sms. Topovanie inzerátu nie je nevyhnutne nutnou podmienkou na používanie základnej funkcionality služieb Bazario.sk.

Užívateľ môže topovať akýkoľvek aktívny inzerát po zadaní svojho telefónneho čísla a následovným zaslaním sms v tvare TXT na telefónne číslo 7770. Cena topovania jedného inzerátu je 1,20 €. Váš telefónny operátor si môže účtovať ďalšie poplatky (za odoslanie sms na skrátené číslo). Výšku poplatku si môžete pozrieť v aktuálnom cenníku vášho telefónneho operátora. Topovaný inzerát bude zvýraznený piatimi hviezdičkami a bude vo výsledkoch vyhľadávania posunutý nad netopované inzeráty. Inzerát sa po zaplatení bude zobrazovať ako topovaný 30 dní.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, poprípade inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami Bazario.sk alebo dobrými mravmi.

Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát, v prípade, že inzerát je vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba ako je uvedené v kontakte inzerátu.

Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 60 dní. Po tejto lehote bude automaticky deaktivovaný a bude ho možné pomocou zaslaného linku po dobu 10 dní obnoviť. Pokiaľ inzerát nebude obnovený, bude vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní inzerátu uviedol. Výnimku tvoria kontaktné údaje registrovaných užívateľov, ktoré budú zachované v osobnom profile užívateľa.

Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou linku v e-maili, ktorý mu bol doručený po zadaní inzerátu (platí pre neregistrovaných užívateľov) alebo v sekcii Moje konto (platí pre prihlásených užívateľov).

Prevádzkovateľ je iba sprostredkovateľ kontaktu mezi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaného tovaru a služieb.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov. Užívateľ, ktorý sa na portál Bazario.sk prihlasuje pomocou Facebooku, súhlasí s použitím údajov uvedených v profile na Facebooku (užívateľské meno, e-mailová adresa a heslo) pre potreby registrácie na portáli Bazario.sk.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb Bazario.sk, ani za spôsob, akým služby portálu Bazario.sk využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu užívateľmi alebo tretími osobami.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by mohli užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo alebo náhodne vzniknúť v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Bazario.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by mohli užívateľom alebo tretím osobám vzniknúť v dôsledku nefunkčnosti portálu Bazario.sk v priamej, či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb Bazario.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou tak, aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby Bazario.sk mohli vzniknúť užívateľom, či tretím osobám.

Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby portálu Bazario.sk upravovať alebo inovovať.

Užívateľ súhlasí, že prevádzkovateľ mu bude zasielať e-mailové správy obsahujúce informácie o jeho vlastných inzerátoch, ktoré užívateľ pridal na portál Bazario.sk.

Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť.

Užívateľ vyjadruje súhlas s týmito podmienkami pridaním inzerátu, registráciou pomocou registračného formuláru alebo pomocou Facebooku, topovaním inzerátu a samotným využívaním portálu Bazario.sk.